GDPR – Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 17.12.2023

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.

Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 1. CINE SUNTEM NOI?

Colegiul Medicilor Sibiu(în continuare ”Noi” sau ”Colegiul”) se organizează şi funcţionează, în baza legii şi a statutului, ca organizaţie profesională teritorială a medicilor, fiind o instituţie de interes public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

Colegiul are personalitate juridică și este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

Colegiul are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi a regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale.Datoria noastră este:

– de a apăra demnitatea, onoarea, libertatea și independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei;

– de a promova drepturile şi interesele medicului în toate sferele de activitate;

– de a asigura respectarea de către medic a obligaţiilor ce ii revin faţă de pacient şi de sănătatea publică;

– de a ridica gradul de pregatire profesionala a corpului medical;

– de a susține principii de ordin moral si organizatoric care sa conduca la protejarea omului bolnav, in spiritul eticii si deontologiei medicale moderne.

 Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului social: Sibiu, Piața Mare nr. 12, cod 550163, județul Sibiu.

Adrese de e-mail: gdpr@cmsibiu.ro, adabaier@yahoo.com

Nr. de telefon:0269.213.070

 CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Colegiul,în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate – candidați care aplică pentru posturile disponibile, angajați, medici care profesează în județul Sibiu, reprezentanți ai partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Colegiul și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

 1. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

În contextul angajării de personal, pentru încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, prelucrăm următoarele tipuri de date:date de identitate din C.I./pașaport (nume, prenume, data și anul nașterii, C.N.P., serie și număr C.I./pașaport, sexul, cetățenia, adresă de domiciliu), date de contact (adresa de e-mail, număr de telefon), date din acte de stare civilă, date privind formarea profesională (ex.: diplome, studii, date din CV etc.), date privind situația familială sau medicală (ex.: cazuri de deces în familie pentru acordarea beneficiilor oferite conform legii, prelucrări ale concediilor medicale etc.)

În scopul completării șitransmiterii Formularului de contact (secțiunea ”Contact”) de pe website-ul Colegiului www.cmsibiu.ro,prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon (opțional) și orice alte date lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ”Mesaj”.

Se pot contacta reprezentanții Colegiuluișiîn mod direct – prin telefon sau prin E-mail, accesând numărul de telefon sau adresa de E-mail indicate la secțiunea ”Contact” de pe website-ul Colegiului www.cmsibiu.ro.

În scopul completării șiprocesării Cererii pentru eliberarea avizului de înființare a Cabinetului medicalIndividual (secțiunea ”Formulare” – Cerere înființare C.M.I.) de pe website-ul Colegiului www.cmsibiu.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal:nume, prenume, CNP, date despre adresa de domiciliu, adresă cabinet medical, semnătură.

În scopul completării șiprocesării Cererii pentru eliberarea avizului de înființare a unități medico-sanitare cu personalitate juridică (secțiunea ”Formulare” – Cerere înființare S.R.L.) de pe website-ul Colegiului www.cmsibiu.ro,prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, adresă de domiciliu, adresă cabinet medical, semnătură.

În scopul completării șiprocesării Formularului deînscriere în Colegiul Medicilor Sibiu (secțiunea ”Formulare” – Cerere înscriere în CM) de pe website-ul Colegiului www.cmsibiu.ro,prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, inițiala tatălui, CNP, serie și nr. act de identitate, data nașterii, cetățenie, adresa de domiciliu, nr. de telefon fix, mobil, adresă de e-mail, adresa de corespondenţă (dacă este diferită de cea de domiciliu), semnătură.

În scopul completării și procesării Cererii de licență de înlocuire (secțiunea ”Formulare” – Cerere licență de înlocuire) de pe website-ul Colegiului www.cmsibiu.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, domiciliu, număr de telefon, domiciliu flotant, semnătură.

În scopul completării șiprocesării Cererii pentru eliberarea avizului de modificare a Cabinetului Medical Individual (secțiunea ”Formulare” – Cerere modificare C.M.I.) de pe website-ul Colegiului www.cmsibiu.ro,prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, CNP, semnătură.

În scopul completării șiprocesării Cererii pentru aprobarea modificării avizului unității medico-sanitare (secțiunea ”Formulare” – Cerere modificare S.R.L.) de pe website-ul Colegiului www.cmsibiu.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, semnătură.

În scopul completării șiprocesării Cererii de transfer în alt colegiu judeţean (secțiunea ”Formulare” – Cerere de transfer 2020) de pe website-ul Colegiului www.cmsibiu.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, inițiala tatălui, CNP, serie și nr. act de identitate, nume anterior, date despre adresa de domiciliu, nr. telefon fix, mobil, adresă de e-mail, CUIM, date despre adresa de corespondenţă (dacă este diferită de cea de domiciliu), semnătură.

În scopul completării și procesării Cererii de acordare a vizei anuale pe Certificatul de membru (secțiunea ”Formulare” – Cerere de acordare a vizei anuale pe certificatul de membru) de pe website-ul Colegiului www.cmsibiu.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume,  inițiala tatălui, CNP, serie și nr. act de identitate, nume anterior, adresă de domiciliu, număr de telefon fix, mobil, adresă de e-mail, CUIM, semnătură.

În contextul completării șiprocesării Cererii pentru eliberarea Certificatului profesional curent – goodstanding (secțiunea ”Formulare” – Cerere certificat profesional curent) de pe website-ul Colegiului www.cmsibiu.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și nr. act de identitate, CNP, date despre adresa locului de muncă, CUIM, nr. telefon, adresă de e-mail, semnătură.

În scopul completării și procesării Declarației de respectare a independenței profesionale (secțiunea ”Formulare” – Declarație cabinete) de pe website-ul Colegiului www.cmsibiu.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, semnătură.

În scopul completării și procesării Cererii pentru calculul EMC (secțiunea ”Formulare” – Declarație manifestări EMC) de pe website-ul Colegiului www.cmsibiu.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, semnătură.

Pentru încheierea și executareacontractelor deprestări servicii, inclusiv organizarea de cursuri, conferințe și alte evenimente de formare profesională în domeniul medical sau activități în legătură cu aceasta, și a contractelor de donație/sponsorizare/mecenat în care Colegiul are calitatea de Beneficiar– prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de E-mail, nr. de telefon.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

 Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing(precum Newsletter-uri).

 1. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • pentruîndeplinirea obligațiilor legale care ne revinprin prisma legislației privind organizarea și exercitarea profesiei de medic, dar și prin prisma celorlalte dispoziții legale aplicabile (ex. legislația muncii, legislația fiscală etc.);
 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil(în contextul recrutării de personal, etc.);
 • în scopul intereselor legitimeurmărite deColegiu (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Colegiului în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).
 1. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Colegiului în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Colegiului care ne oferă servicii de găzduire web – ROMARG SRLwww.romarg.ro
 • Găzduire și întreținere website – DAVID CENTERSIB SRL – Administrator: Bajka Lorand,  0755150152, atelier@ittask.rohttps://www.ittask.ro
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

 

Datele cu caracter personal prelucrate de Colegiu nu sunt transferate de către acesta (direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi) în afara României sau Spațiului Economic European.

 1. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Colegiul implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 1. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin telefon (la nr. 0269.213.070), sau E-mail la adresele:gdpr@cmsibiu.ro, adabaier@yahoo.com, respectiv prin poștă sau curier la adresa:Sibiu, Piața Mare nr. 12, cod 550163, județul Sibiu, România.